LION SPORT GP

คุณลักษณะของยาง

  • ดอกยางตรงกลาง
  • ร่องดอกยาง 4 ร่องขนาดกว้าง
  • ร่องดอกยางแบบขวาง บริเวณแนวไหล่ยาง

สมรรถนะ

  • เพิ่มความสามารถในการบังคับทิศทาง
  • ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำบนพื้นถนนเปียกได้ดี
  • ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากยาง
หมวดหมู่: